Risk Manager

Employer
Alternative Investments Fund
Location
Romania
Salary
negotiable
Posted
Aug 11, 2017
Closes
Oct 10, 2017
Job Function
Risk Management
Industry Sector
Asset Management
Certifications
Passed CFA Level I
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors

 

FISA POSTULUI

MANAGER RISK

 

I.   Domeniul de activitate:

RISC MANAGEMENT

II.  Directia/Serviciul:

SERVICIU RISK MANAGEMENT

III. Denumirea postului:

MANAGER RISC – coduri COR 214140, 241240

V.   Contract:

Contract de munca cu perioada nedeterminata

VI. Pozitia in ierarhie: Executie

VII. Interfete:

ierarhice: Functia de de administrare a riscului, este ierarhic si functional independenta de celelalte   compartimente.

functionale:     - cu intreg personalul din cadrul societatii;

colaborare: cu intreg personalul din cadrul societatii;

reprezentare: in societate si in afara acesteia potrivit limitelor de autoritate stabilite de conducerea societatii sau prin alte documente interne.

 

VIII. Rolul postului:

Persoana responsabila aflata în funcția de administrare a riscului eset responsabila cu elaborarea si actualizarea politicii de administrare a riscului, care se aprobă de către Consiliul de Administratie, in functie de cerintele ASF pe legislatie si reglementari AFIA.

Serviciul de administrare al riscului identifica si evaluaza toate riscurile relevante pentru societate si Grup.

Serviciul de administrare al riscului trebuie sa permita evaluarea corespunzatoare a interactiunii si concentrarii riscurilor relevante la nivelul activelor administrate.

Managerul de risc efectuează controlul, coordonează activitatea de administrarea a riscurilor şi are funcţia de consultare în privinţa riscurilor. În competenţa sa intră şi monitorizarea utilizării efective a procedurilor, identificarea, măsurarea, administrarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor potenţiale şi reale pentru societate. Acesta monitorizează evoluţia riscurilor, precum şi activitatea de administrare a riscurilor. De asemenea, raporteaza CA privind  adecvarea administrării riscurilor, respectiv ca soluţiile de administrare a riscurilor funcţionează adecvat şi perioadele de raportare prevăzute prin reglementările legale sunt respectate.

IX. Responsibilitati principale:

 • implementarea politicii și procedurilor de administrare a riscului;
 • asigurarea conformității cu sistemul de limite de risc al activelor administrate, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală și riscul contrapărții, în conformitate cu legislatia relevanta;
 • oferirea de asistență membrilor CD/CA privind identificarea profilului de risc al fiecărui activ pe care îl administrează;
 • furnizarea regulată (cel putin trimestrial) de rapoarte consiliului de supraveghere cu privire la:

(i) coerența dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare activ administrat și profilul de risc agreat pentru activele respective;

(ii) respectarea de către activele administrate a sistemelor relevante de limite de risc;

(iii) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe;

 • furnizarea regulata (cel putin trimestrial) de rapoarte Conducerii efective, cu evidențierea nivelului actual al riscului la care este expusa societatea si activele sale și a eventualelor depășiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate măsuri rapide și adecvate;
 • examinarea și sprijinirea, dacă este cazul, a mecanismelor și procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate;
 • transmite rapoarte trimestriale catre CD/CA cu privire la rezultatele controalelor in ceea ce priveste profilul de risc al fondurilor, nivelul general de administrare a riscurilor si masurile luate pentru a remedia deficientele. 
 • coordonarea activitătilor privind administrarea riscului operational;
 • dezvoltarea şi implementarea unui sistem pentru administrarea riscului operational;
 • elaborarea, modificarea sau actualizarea cu regularitate a reglementărilor privind sistemul de administrare a riscului operaţional in conformitate cu schimbările care au loc în mediului intern şi extern şi schimbările legislative;
 • elaborarea si prezentarea cu regularitate a rapoartelor de risc operational, cu riscuri şi evenimente de risc operational semnificative, către CD/CA;
 • dezvoltarea principiilor fundamentale, cerinţelor şi proceselor privind metodele de administrare a riscului operational;
 • elaborarea şi păstrarea unei metodologii consecvente pentru identificarea, analiza şi evaluarea riscului operational;
 • colectarea şi analiza evenimentelor de risc operaţional raportate de către toate
 • departamentele/serviciile/angajatii societatii;
 • evaluarea  riscurilor semnificative şi dezvoltarea de proceduri pentru controlul riscurilor semnificative;
 • intocmirea si actualizarea registrului de riscuri;
 • asigurarea suportului pentru toate departamentele/serviciile/angajatii în vederea identificării, analizei şi evaluării riscului;
 • dezvoltarea vigilentei şi transparentei în privinţa administrării riscului operational;
 • ofera suport departamentelorDirectiilor/serviciilor/angajatilor in vederea pregatirii scenariilor de criza si efectueaza analiza de scenarii de criza.

Alte responsabilitati :

 • cunoasterea legislatiei specifice care reglementeaza domeniul de activitate al societatii, modul de aplicare a acesteia in plan profesional si informare permanenta cu noile acte normative;
 • isi executa atributiile conform legislatiei si reglementarilor interne ale Societatii;
 • executa sarcinile conform cu hotararile CA, conform legislatiei si reglementarilor interne, precum si orice alte sarcini profesionale date de CD/CA
 • Pastreaza secrete, toate informatiile la care au acces in vederea indeplinirii obligatiilor profesionale;
 • Pastreaza in siguranta dispozitivele de securitate, echipamentele mobile, mediile de stocare, carduri de acces; nu le incrediniteaza nimanui nici prietenilor, membrilor de familie sau personalului IT, nu le utilizeaza in scop personal. In cazul pierderii acestora, va instiinta in cel mai scurt timp persoana responsabila cu securitatea IT;
 • Utilizeaza contul de e-mail al Societatii numai pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Va utiliza insemnele si denumirile Societatii numai in conformitate cu regulamentele interne;
 • Isi insuseste si respecta procedurile, normele si reglememntarile interne ale Societatii;

X. Limita/ nivelul de autoritate:

 • prezinta si sustine materialele elaborate in fata CD/CA;
 • semneaza si raspunde pentru documentele, rapoartele si materialele intocmite personal si in cadrul serviciului;
 • potrivit Reglementarilor Interne, Contractului individual  de muncã, Normelor Interne si Regulamentului de Ordine Interioara
 • are drept de semnatura pentru materialele inaintate;

XI. Rezultate/ criterii de evaluare :

 1. promptitudine si operativitate in rezolvarea sarcinilor primite

XII. Calificare si cerinte specifice postului:

Calificare si experienta:

1.Studii:

- superioare

2. Vechime in activitati legate de domeniul financiar-bancar si/sau piata de capital: 3 ani

3. Alte conditii:

- cursuri de specializare si atestate, organizate de:

     - CFA Institute, sau

     - Proffesional Risk Managers’ Association, sau

     - Global Association of Risk Professionals

- cunostinte Microsoft Office avansate

- carnet conducere categoria B

XIII. Competente:

Cunostinte tehnice si de afaceri: 

 • cunoştinţe despre piata de capital
 • cunoştinţe de operare PC (Access, Excel, PowerPoint, Word)
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă engleza;
 • gama de produse si servicii oferite de societate, procedurile de lucru si fluxurile operationale pentru realizarea acestora;

Aptitudini:

 • capacitate de analiză şi sinteză/comunicare/concentrare
 • capacitate de a lucra în echipă
 • capacitatea de a lucra în condiţii de stres
 • intuiţie, imaginaţie, creativitate         

Atitudini:

 • simţul responsabilităţii/datoriei
 • receptivitate
 • spirit de iniţiativă
 • capacitate de comunicare;
 • atentie distributiva si spirit de observatie;
 • capacitate de asimilare de noi cunostinte.

XIV. Raspunderi

In exercitarea sarcinilor ce-i revin raspunde de:

a) folosirea tuturor cailor legale pentru apararea intereselor societatii;

b) organizarea activitatii proprii;

c) respectarea legalitatii si  a reglementarilor în vigoare;

d) perfectionarea pregatirii sale profesionale;

e) realizarea integrala a sarcinilor ce-i revin;

f) nivelul calitativ al lucrarilor efectuate;

g) depozitarea si pastrarea documentelor;

h) confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces;

i) respectarea prevederilor legale privind:

          - integritatea patrimoniului

- protectia muncii si a mediului

- paza si prevenirea incendiilor

XV. Raportari

 • Rapoarte trimestriale catre CD/CA
 • Orice rapoarte legate de activitatea Serviciului cerute de catre CD/CA